Episode 1 - A Strange Stone | 奇怪的石头

1. Welcome

2. Today

3. We

4. Story

5. Sea

6. Island

7. Mountain

8. Flower

9. Fruit

10. Stone

1. 欢迎 Huānyíng

2. 今天Jīntiān

3. 我们Wǒmen

4. 故事 Gùshì

5. Hǎi

6. Dǎo

7. Shān

8. Huā

9. Guǒ

10. 石Shí


Episode 2- A Peach and a Sound 桃子和声音 

11. Pink

12. Red

13. Orange

14. Yellow

15. Sun

16. Gold

17. Green

18. Leaves

19. Blue

Purple

 

Episode 3- The Waterfall 瀑布

21. Big

22. Small

23. Tall

24. Short

25. Play

26. Friend

27. Hungry

28. Thirsty

29. Hot

30. Water

*In Chinese, one uses “ǎi” to describe somebody who is short. “Duǎn” is used to describe an object that is short (e.g. that rope is “Duǎn”)

11. 粉色Fěn sè

12. 红色Hóng sè

13. 橙色 Chén sè

14. 黄色Huáng sè

15. 太阳Tài yáng

16. 金色Jīn sè

17. 绿色 Lǜ sè

18. 树叶 Shù yè

19. 蓝色Lán sè

20. 紫色 Zǐ sè

 
 

21.

22. Xiǎo

23. Gāo

24. ǎi / Duǎn*

25. Wán

26. 朋友 Péngyǒu

27. 饿 è

28.

29.

30. Shuǐ

*英语里, “短”和“矮”没有分别 - 都是”short”

 

 

Episode 4 - Leap! 跳!

31. 中国 Zhōngguó (中國)

32. 美国Měiguó (美國)

33. 巨大 Jùdà

34. Měi

35. Lǎo

36.  Tiào

37. 过去Guòqù (過去)

38. 回来 Huílái (回來)

39. Fēng (風)

40. 瀑布 Pùbù

31. China

32. America

33. huge

34. beautiful

35. old

36. leap / jump

37. go over

38. come back

39. wind

40. waterfall


EPISODE 5 - Monkey king 美猴王

41. Zuǒ

42. Yòubiān

43. 山洞 Shāndòng

44. 后 (後) Hòu

45. Qián

46. 桥 (橋) Qiáo

47. Zǒu

48. Pǎo

49. Wáng

50. Měi

41. Left

42. Right

43. Cave

44. Behind

45. Front

46. Bridge

47. Walk

48. Run (Ran)

49. King

50. Beautiful


EPISODE 6 - Setting Sail 启航

51. 开始 (開始) Kāishǐ

52. 请 (請)Qǐng

53. 学习 (學習)Xuéxí

54. 生活 Shēnghuó

55. 吃 Chī

56. 喝 Hē

57. 睡 Shuì

58. 怎么了 (怎麼了)?Zěnme Le

59. 现在 (現在) Xiànzài

60. 离开 (離開)Líkāi

 

51. begin

52. please

53. learn

54. life

55. eat

56. drink

57. sleep

58. what’s wrong?

59. right now

60. leave


EPISODE 7 - seeking an immortal 寻找神仙

61. Běi

62. 南 Nán

63. 东 () Dōng

64. 西

65. Rén

66. 继续 (繼續) Jìxù

67. Chàng

68.

69.  (Qǐng

70.  (Mén

61. North

62. South

63. East

64. West

65. People/Human

66. continue

67. Sing

68. Song

69. Please

70. Door


EPISODE 8 - no name 没名没姓

71. 住Zhù
72. 树 (樹) Shù
73. 玩耍Wánshuǎ
74. 过了一会儿 (過了一會兒)
Guòle yīhuǐ'er
75. 谁 (誰) Shuí
76. 转 (轉) Zhuǎn
77. 跟 Gēn  
78. 徒弟Túdì
79. 名字 Míngzì
80. 姓名 Xìngmíng

71. Live
72. Tree
73. Play
74. After a while
75. Who
76. Turn
77. Follow
78. Disciples
79. (First) Name
80. (Family) name; (Last) name


EPISODE 9 - Three Strikes 打三下

81. 新 Xīn

82. 每天 Měitiān

83. 早上 Zǎoshang

84. 下午 Xiàwǔ

85. 春(天)Chūn (tiān)

86. 夏 (天) Xià (tiān)

87. 秋 (天) Qiū (tiān)

88. 冬 (天) Dōng (tiān)

89. 年 Nián

90. 天 Tiān

81. New

82. Every day

83. Morning

84. Afternoon

85. Spring

86. Summer

87. Autumn or Fall

88. Winter

89. Year

90. Day